เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
         สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

ปริญญาที่ได้รับ 
                1.1 ภาษาไทย
                                ชื่อเต็ม :  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
                                ชื่อย่อ :   พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
                1.2 ภาษาอังกฤษ  
                                ชื่อเต็ม :  Master of Nursing Science  (Adult Nursing)      
                                ชื่อย่อ :   M.N.S. (Adult Nursing)
แผนการเรียน 
มีแผนการเรียนจำนวน 2 แผนการศึกษา คือ 
       2.1 แผนทำวิทยานิพนธ์ 
       2.2 แผนไม่ทำวิทยานิพนธ์

เอกลักษณ์ของหลักสูตร 

มุ่งพัฒนาพยาบาลวิชาชีพสู่การเป็นพยาบาลผู้มีความสามารถและเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้ใหญ่ โดย
• เน้นการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล (CNPG) ที่มีคุณภาพด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้ป่วยและครอบครัว
• เน้นการดูแลผู้ป่วยและญาติในภาวะที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง ภาวะเสี่ยงสูง ภาวะฉุกเฉินและวิกฤต
• จัดรายวิชาเรียนในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2555
และสอดคล้องกับสภาการพยาบาล โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
• เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงของวิทยาลัยพยาบาล
และผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยของสภาการพยาบาลได้
• มีคณาจารย์ประจำเต็มเวลาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพดูแลนักศึกษาเพื่อให้สำเร็จ
การศึกษาในเวลาที่กำหนด 
• เน้นการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการพยาบาลขั้นสูง ซึ่งสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา
• การทำวิทยานิพนธ์เน้นหัวข้อวิจัยที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพและพัฒนางานในองค์กรพยาบาลที่สังกัด
• จัดประสบการณ์วิชาชีพและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเท