เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่บัณฑิตวิทยาลัย

 

ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2560

   
   

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สนใจติดต่อ

 

อาจารย์ ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ทองพวง

 

เลขานุการหลักสูตร call 0-3422-9480 ต่อ 1402

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สนใจติดต่อ

 

ผศ.สุปราณี แตงวงษ์

 

เลขานุการหลักสูตร call 0-3422-9480 ต่อ 1406

 

 

ประมาณการ

 

ค่่าลงทะเบียน

 

ตลอดหลักสูตร

 

ระดับปริญญาโท

 

ปีการศึกษา2559

 

[ใบสมัคร]

 

INFORMATION OF ACTIVITY

 

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 

 

[ข้อมูลเพิ่มเติม]

 

 

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย [ข้อมูลเพิ่่มเติม]

 

 

ประมาณการ

 

ค่่าลงทะเบียน

 

ตลอดหลักสูตร

 

ระดับปริญญาเอก

 

ปีการศึกษา2559

 

[ใบสมัคร]

 

พันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

 

   
   

 

 

 

     
   

More ดูทั้งหมด ›

 

     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

AmazingCounters.com

 

: