เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่บัณฑิตวิทยาลัย

 

ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2560

   
   

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สนใจติดต่อ

อาจารย์ ดร. เนตรชนก ศรีทุมมา

อาจารย์ ดร. ชิษณุพงศ์ ทองพวง

call 0-3438-8555 ต่อ 1402

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สนใจติดต่อ

ผศ.สุปราณี แตงวงษ์ เลขานุการหลักสูตร call 0-3438-8555 ต่อ 1408

 

 

ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
ปีการศึกษา2560

 

 

INFORMATION OF ACTIVITY

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร

 

ระดับปริญญาเอก

 

ปีการศึกษา2560

 

พันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

 

   
 

 

 

 

     
   

More ดูทั้งหมด ›

 

     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

AmazingCounters.com

 

: