นักวิชาชีพการพยาบาลไทยพร้อมหรือยังกับการเข้าสู่ เออีซี?

มหาวิทยาลัยคริสเตียน เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทยที่จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้อนุมัติให้คณะนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตจัดการสัมนาวิชาการ เรื่อง“นักวิชาชีพการพยาบาลไทยพร้อมหรือยังกับการเข้าสู่ เออีซี? ” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ ซีดี โรงแรมแอมบาลเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดรวมทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในภาคเช้าในหัวข้อต่างๆ อาทิ “ข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ในคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียนเป็นอย่างไร” โดย นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักการค้าบริการและการลงทุน รองศาสตาจารย์ ดร. สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 และนาวาอากาศโทนายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทย์สภาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานต่างๆ สำหรับภาคบ่ายมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภาวะคุกคามของวิชาชีพการพยาบาลกับข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ในคุณสมบัตินักวิชาชีพการพยาบาลอาเซียนเป็นอย่างไร” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ โตสิงห์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภาการพยาบาล และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ประสบการณ์ขององค์กรพยาบาลต่อข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ในคุณสมบัตินักวิชาชีพการพยาบาลอาเซียน” โดยอาจารย์ดวงใจ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพฯ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก อาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมการสัมมนา 153 คน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
CHRISTIAN UNIVERSITY OF THAILAND