ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

 

Image   Image   Image
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเอกการบริหารองค์กร
ภาครัฐและเอกชน

  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

Image   Image  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมชีวการแพทย์