หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมชีวการแพทย์

ชื่อหลักสูตร                             
ภาษาไทย                 :           วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมชีวการแพทย์
ภาษาอังกฤษ              :           Master of Science Program in Biomedical Innovation

โครงสร้างหลักสูตร


     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมชีวการแพทย์ แบ่งเป็นหมวดวิชาให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  มี 2 แผน ดังนี้

1.แผนทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก)  ประกอบด้วยหมวดวิชาดังนี้
1.1 หมวดวิชาแกน ไม่น้อยกว่า      12 หน่วยกิต
1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต
1.3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
1.4 หมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.5 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิตสะสม อาทิ รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน  
    รายวิชาการอ่านเข้าใจเร็ว และรายวิชาการเขียนบทความทางวิชาการ  
    หรือรายวิชาอื่นๆ เพิ่มเติมตามมติของสภาวิชาการ  
    มหาวิทยาลัยคริสเตียน   
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   45 หน่วยกิต
2. แผนไม่ทำวิทยานิพนธ์   (แผน ข)   ประกอบด้วยหมวดวิชาดังนี้
2.1 หมวดวิชาแกน ไม่น้อยกว่า      12 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกิต
2.3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
2.4 หมวดสารนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.5 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิตสะสม อาทิ รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน  
    รายวิชาการอ่านเข้าใจเร็ว และรายวิชาการเขียนบทความทางวิชาการ  
    หรือรายวิชาอื่นๆ เพิ่มเติมตามมติของสภาวิชาการ  
    มหาวิทยาลัยคริสเตียน   
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   45 หน่วยกิต

แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมชีวการแพทย์ (แผนทำวิทยานิพนธ์)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

IENG6001
TICT6001
TTHA6001
TTHA6002

*ภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน  1
*เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นต้น
** ทักษะการอ่านเข้าใจเร็ว
**การเขียนบทความทางวิชาการ

2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
3(2-2-5)

หมายเหตุ * หมายถึง      รายวิชาที่บังคับเรียนก่อน ไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร กรณีสอบไม่ผ่านตาม
เกณฑ์การวัดผลการสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
** หมายถึง       รายวิชาที่บังคับเรียนก่อน ไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร

 ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

TBMI5201
TBMI5202
TBMI5203
IENG5204

เทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์
ระเบียบวิธีวิจัยและจริยธรรมทางนวัตกรรมชีวการแพทย์
การประกอบการธุรกิจนวัตกรรมชีวการแพทย์ 
ภาษาอังกฤษสำหรับนวัตกรรมชีวการแพทย์ 1

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

 

รวม 10(6-8-16)

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

TBMI5301
TBMI5302
TBMI5303 
IENG5205

ฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับนวัตกรรมชีวการแพทย์ 
วัสดุและกลศาสตร์ทางการแพทย์
เทคโนโลยีดิจิทัลชีวการแพทย์
ภาษาอังกฤษสำหรับนวัตกรรมชีวการแพทย์ 2

3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

 

รวม

9(5-8-14)

 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

TBMI5304
TBMI5305
TBMIxxxx

การยศาสตร์และการเคลื่อนไหวประยุกต์
การออกแบบนวัตกรรมชีวการแพทย์
วิชาเลือกเสรี 1

2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

 

รวม

7(4-6-11)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

TBMI5306
TBMI5801
TBMIxxxx

สัมมนากลยุทธ์การบริหารองค์กรทางการแพทย์ในพหุวัฒนธรรม
วิทยานิพนธ์ 1
วิชาเลือกเสรี 2

3(2-2-5)
3(0-3-6)
2(1-2-3)

 

รวม

8(3-7-14)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

TBMI5307
TBMI5802
TBMI5803

สัมมนาทางนวัตกรรมชีวการแพทย์
วิทยานิพนธ์ 2
วิทยานิพนธ์ 3

2(0-3-3)
3(0-3-6)
3(0-3-6)

 

English Proficiency Examination

 

 

รวม

8(0-9-15)

 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

TBMI5804

วิทยานิพนธ์ 4

3 (0-3-6)

 

รวม

3(0-3-6)

                                                รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 45(18-41-76)


.......................................................................................................................................................................

แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมชีวการแพทย์ (แผนไม่ทำวิทยานิพนธ์)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

IENG6001
TTHA6001
TTHA6002
TICT6001

*ภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน  1
** ทักษะการอ่านเข้าใจเร็ว
**การเขียนบทความทางวิชาการ
*เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นต้น

2(1-2-3)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

หมายเหตุ * หมายถึง      รายวิชาที่บังคับเรียนก่อน ไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร กรณีสอบ
ไม่ผ่านตามเกณฑ์การวัดผลการสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
** หมายถึง       รายวิชาที่บังคับเรียนก่อน ไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

TBMI5201
TBMI5202
TBMI5203
IENG5204

เทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์
ระเบียบวิธีวิจัยและจริยธรรมทางนวัตกรรมชีวการแพทย์
การประกอบการธุรกิจทางนวัตกรรมชีวการแพทย์ 
ภาษาอังกฤษสำหรับนวัตกรรมชีวการแพทย์ 1

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

 

รวม

10(6-8-16)

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

TBMI5301
TBMI5302
TBMI5303 
IENG5205

ฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับนวัตกรรมชีวการแพทย์ 
วัสดุและกลศาสตร์ทางการแพทย์
เทคโนโลยีดิจิทัลชีวการแพทย์
ภาษาอังกฤษสำหรับนวัตกรรมชีวการแพทย์ 2

3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

 

รวม

9(5-8-14)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

TBMI5304
TBMI5305
TBMIxxxx

การยศาสตร์และการเคลื่อนไหวประยุกต์
การออกแบบนวัตกรรมชีวการแพทย์
วิชาเลือกเสรี 1

2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

 

รวม

7(4-6-11)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

TBMI5306
TBMI5308
TBMIxxxx

สัมมนากลยุทธ์การบริหารองค์กรทางการแพทย์ในพหุวัฒนธรรม
ชีวสถิติทางชีวเวชศาสตร์
วิชาเลือกเสรี 2

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

 

รวม

8(5-6-13)

 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

TBMI5307
TBMI5309
TBMI5701

สัมมนาทางนวัตกรรมชีวการแพทย์
หัวข้อพิเศษทางนวัตกรรมชีวการแพทย์
สารนิพนธ์ 1

2(0-3-3)
3(2-2-5)
3(0-3-6)

 

English Proficiency Examination

 

 

รวม

8(2-8-14)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

TBMI5702

สารนิพนธ์ 2

3 (0-3-6)

 

รวม

3(0-3-6)

                                                รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร45(22-39-74)

มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะมีสมรรถนะดังนี้
       1.มีทักษะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวกับมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประมวลผลสัญญาณและเครื่องมือทางการแพทย์ การออกแบบนวัตกรรมทางการแพทย์ ด้วยทักษะการเรียนรู้ เชิงรุก  (Active Learning) ในศตวรรษที่ 21ในรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย (Purposeful Learning)  ที่เน้นการใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Generative Learning)  ที่เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่   การเรียนรู้เพื่อส่วนรวม (Mindful Learning)  ที่เน้นการปลูกจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  และการเรียนรู้เพื่อการนำไปปฏิบัติได้ (Result-Based Learning)ที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับนานาชาติ
       2. คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์
       3. มีทักษะในการทำงานเป็นทีมในทีมสุขภาพและผู้ปฏิบัติวิชาชีพด้านการแพทย์เพื่อคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์
       4. ทำวิจัยเพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ สร้างนวัตกรรม / ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพเพื่อนำไปใช้ในการวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์ บนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา รวมทั้งมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในนวัตกรรมที่สร้างขึ้นอย่างมีจรรยาบรรณสำหรับนักวิจัยและมีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของประเทศในประชาคมโลก         
       5.ให้บริการวิชาการด้านนวัตกรรมชีวการแพทย์แก่องค์กร / หน่วยงานที่เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์
       6. มีทักษะการบริหารจัดการองค์กรทางการแพทย์ในพหุวัฒนธรรม และมีทักษะการประกอบอาชีพอิสระ การประกอบการอิสระด้วยหลักบรรษัทภิบาลโดยคำนึงถึงนิเวศวิทยา

อาชีพที่สามารถทำได้หลังสำเร็จการศึกษา
       1.ผู้ประกอบการธุรกิจ /ผู้ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ /นวัตกรทางการแพทย์
       2.นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ในสถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในภาครัฐและเอกชนทุกระดับ
       3.อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

       4.ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ