หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา
วัตถุประสงค์
หลักสูตรที่เปิดสอน
อาจารย์ในคณะ
ปฏิทินการศึกษา
กิจกรรมคณะ
กระดานข่าว
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
 
 

 

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ภาคปกติและภาคพิเศษ (ฺBachelor of Business Administration (B.B.A.))

สาขาวิชา :
การตลาด, การจัดการธุรกิจบริการ, การประกอบการธุรกิจ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ภาคปกติและภาคพิเศษ (Bachelor of Accountancy (B.Acc.))
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (การภาษ๊อากร)

          หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) (ฺMaster of Management (M.M.))

กลุ่มวิชาเอก :
การจัดการบริการสุขภาพ, การจัดการภาครัฐและเอกชน, การจัดการการศึกษา


          หลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ (ปร.ด.) (Doctor of Philosophy Program in Management)

กลุ่มวิชาเอก :
การจัดการบริการสุขภาพ, การจัดการภาครัฐและเอกชน, การจัดการการศึกษา, การจัดการการพยาบาล

 

 
Copyright © 2005 College of Management and Accountancy, Christian University. All rights reserved.