ข่าวและกิจกรรม


News feature

คณะนักศึกษา จาก International University of Healthy  and Welfare จากประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาศึกษาดูงาน
ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนและได้ไปเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมประจำ
อำเภอเมืองนครปฐม อ่านต่อ

News feature

อาจารย์กาญจนา สวาทะสุข ที่ปรึกษา คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากร กับมหาวิทยาลัยคริสเตียน ในโครงการ อ่านต่อ

News feature

สำนักวิชาการบัญชีและบริหารธุรกิจ ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2554  อ่านต่อ

News feature

สำนักวิชาการบัญชีและบริหารธุรกิจได้จัดโครงการสร้างความ
ตระหนักลดภาวะโลกร้อน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 โดย
ได้เชิญอาจารย์สลิลา บุนนาค อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์
อ่านต่อ

News feature

นักศึกษาสำนักวิชาการบัญชีและบริหารธุรกิจเข้ารับรางวัล
ชมเชยจากการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม จากสถาบัน TMA  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน 5 คน อ่านต่อ

update 22-08-2012 More ดูทั้งหมด

สมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.034-229-480-97

Donate Now

วิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย