คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตร

คณะกรรมการบริหาร

ติดต่อเรา

ผู้ต้องการศึกษาต่อ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

   
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการโภชนาการและการจัดความปลอดภัยอาหารในงานบริการอาหาร “Integrating nutrition and food safety management in food service”
การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง Innovative Devices in Rehabilitation
แข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ชุมชนดอนยายหอม คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2560

 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2560
โครงการ "อาสาสร้างสุข ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2560"
การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Being a Smart Runner with Basic Managements

 

โครงการ รัก สามัคคี ร่วมยินดีกับบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2559

โครงการ สานสัมพันธ์นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2560 Health Sciences สานสัมพันธ์รวมใจ ห่างไกลยาเสพติด
โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปสหรัฐอเมริกาเพื่อการรับรองคุณสมบัติตามระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงอาหารมนุษย์ (PCQI Training : Preventive Controls for Human Food)
โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “Clinical Reasoning and Orthopedics
Physical Therapy in Spinal Disorders”
        
โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องมือแพทย์ของสถานบริการสุขภาพระดับชุมชน
International Conference entitled
"Health Science Innovation for Aging Society"
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ International Conference entitled
"Health Science Innovation for Aging Society"

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ชุมชน

ดอนยายหอม

โครงการ "การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2559"
สานสัมพันธ์นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2559 "Health Sciences สานสัมพันธ์รวมใจห่างไกลยาเสพติด"
การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
โครงการค้นหาตัวตนสนใจวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โครงการ “บูรณะเครื่องออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพคนในชุมชน ปีการศึกษา 2559”
การตรวจรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
โครงการรัก สามัคคี ร่วมยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2558
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี

นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ศึกษาดูงาน

ณ ศูนย์สุขภาพเชตวัน

นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร

ศึกษาดูงาน บริษัท โอลีน  จำกัด


โครงการการทดสอบทักษะทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ ปีการศึกษา 2559

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง Innovation in Science Projects ปีการศึกษา 2559
เปิดโลกทัศน์คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2559
“ Fit and Firm by Physical Therapy ”
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการแปรรูปผลไม้อบแห้ง ในระดับวิสาหกิจชุมชน

 

อบรมวิชาการ "พยาบาลกับการใช้เครื่องมือพิเศษใน ICU"

นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารเข้าร่วมแข่งขัน ตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

 

 

More ดูทั้งหมด-นายสุวัฒน์  แช่มช้อย
-นางสาวพิมพ์ณัฐชยา  นนท์ธราธร
-นายสุวัชร  แซ่หวาง
-นายภาสกร   ภิญญศักดิ์
-นายวราธเนศ   หน่อแก้ว
- นางสาวนิตยา พลอยเพชร
-นางสาวนภาพร  พูลพิพัฒน์-หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ใช้ทางการแพทย์
-Active Packaging
-เทคโนโลยีชีวการแพทย์
-ฉลากอาหาร
-ภาวะอ้วนกับพันธุกรรม


สมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.034-229-480-97

-สาขาวิชากายภาพบำบัด
Bachelor of Science (Physical Therapy)

-สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
Bachelor of Engineering (biomedical Engineering)

-สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร
Bachelor of Science (Innovation in Food  Technology)

แบบฟอร์ม  ประเมินการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

Donate Now

วิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย