คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตร

คณะกรรมการบริหาร

ติดต่อเรา

ผู้ต้องการศึกษาต่อ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

   
สานสัมพันธ์นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2559 "Health Sciences สานสัมพันธ์รวมใจห่างไกลยาเสพติด"
การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
โครงการค้นหาตัวตนสนใจวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โครงการ “บูรณะเครื่องออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพคนในชุมชน ปีการศึกษา 2559”
การตรวจรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
โครงการรัก สามัคคี ร่วมยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2558
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี

นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ศึกษาดูงาน

ณ ศูนย์สุขภาพเชตวัน

นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร

ศึกษาดูงาน บริษัท โอลีน  จำกัด


โครงการการทดสอบทักษะทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ ปีการศึกษา 2559

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง Innovation in Science Projects ปีการศึกษา 2559
เปิดโลกทัศน์คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2559
“ Fit and Firm by Physical Therapy ”
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการแปรรูปผลไม้อบแห้ง ในระดับวิสาหกิจชุมชน

 

อบรมวิชาการ "พยาบาลกับการใช้เครื่องมือพิเศษใน ICU"

นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารเข้าร่วมแข่งขัน ตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

 

 

More ดูทั้งหมด-นายสุวัฒน์  แช่มช้อย
-นางสาวพิมพ์ณัฐชยา  นนท์ธราธร
-นายสุวัชร  แซ่หวาง
-นายภาสกร   ภิญญศักดิ์
-นายวราธเนศ   หน่อแก้ว
- นางสาวนิตยา พลอยเพชร-หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ใช้ทางการแพทย์
-Active Packaging
-เทคโนโลยีชีวการแพทย์
-ฉลากอาหาร
-ภาวะอ้วนกับพันธุกรรม


สมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.034-229-480-97

-สาขาวิชากายภาพบำบัด
Bachelor of Science (Physical Therapy)

-สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
Bachelor of Engineering (biomedical Engineering)

-สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร
Bachelor of Science (Innovation in Food  Technology)

แบบฟอร์ม  ประเมินการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

Donate Now

วิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย