คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตร

คณะกรรมการบริหาร

ติดต่อเรา

ผู้ต้องการศึกษาต่อ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

   
ศึกษาดูงานที่โรงเรียนศรีสังวาล มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ศึกษาดูงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ศึกษาดูงานทางระบบประสาท ที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสวางคนิวาส สภากาชาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการโภชนาการและการจัดความปลอดภัยอาหารในงานบริการอาหาร “Integrating nutrition and food safety management in food service”
การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง Innovative Devices in Rehabilitation
แข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ชุมชนดอนยายหอม คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2560
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2560
โครงการ "อาสาสร้างสุข ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2560"
การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2560
 

More ดูทั้งหมด-นายสุวัฒน์  แช่มช้อย
-นางสาวพิมพ์ณัฐชยา  นนท์ธราธร
-นายสุวัชร  แซ่หวาง
-นายภาสกร   ภิญญศักดิ์
-นายวราธเนศ   หน่อแก้ว
- นางสาวนิตยา พลอยเพชร
-นางสาวนภาพร  พูลพิพัฒน์-หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ใช้ทางการแพทย์
-Active Packaging
-เทคโนโลยีชีวการแพทย์
-ฉลากอาหาร
-ภาวะอ้วนกับพันธุกรรม


สมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.034-229-480-97

-สาขาวิชากายภาพบำบัด
Bachelor of Science (Physical Therapy)

-สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
Bachelor of Engineering (biomedical Engineering)

-สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร
Bachelor of Science (Innovation in Food  Technology)

แบบฟอร์ม  ประเมินการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

Donate Now

วิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย